DANE PODMIOTU GOSPODARCZEGO
Imię Paweł
Nazwisko Oczkowicz
Numer NIP 6371814378
Numer REGON 852536940
Nazwa handlowa ApartamentyCzestochowa.Eu
Pełna nazwa działalności Usługi hotelarskie –Wynajem pokoi gościnnych
Adres działalności 42-217 Częstochowa 3Maja 14/14A
Tel +48501457123 mail apart4czestochowa@gmail.com

REGULAMIN OBIEKTU

1. Wynajęcie apartamentu wymaga przekazania niezbędnych informacji, w tym danych osobowych gości, ale tylko
w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy.
2. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14,00 w dniu przyjazdu, natomiast kończy się o godzinie 10 dnia
następnego.
3. Apartament uwzględnia życzenia przedłużenia doby w miarę możliwości.
4. Wysokość opłaty z tytułu korzystania z Apartamentu została określona podczas rezerwacji dokonywanej za
pośrednictwem portalu internetowego, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
5. Opłata za dobę, nie obejmuje łóżeczka dziecięcego, kosztu pobytu zwierzęcia, bądź innych dodatkowych usług.
W przypadku skorzystania z w/w usług Gość zobowiązany jest do zapłaty opłaty dodatkowej.
6. Gość obowiązany jest do używania Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, do nieusuwania z Apartamentu
jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych
mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu, karty wejściowej do budynku oraz pilota do garażu, w przypadku ich
udostępnienia.
7. Wynajmujący nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który gość
uiścił odpowiednią opłatę.
8. Osoby niezameldowane w apartamencie mogą przebywać jako goście od godziny 7;00 do 21;00 po godzinie
21;00 istnieje obowiązek opuszczenia przez te osoby apartamentu.
9. Gość zobowiązuje się poinformować Obiekt niezwłocznie po wejściu do Apartamentu (nie później niż 2 h od
wpisania kodu do Apartamentu) o ewentualnych wadach, bądź usterkach w Apartamencie zastanych przez Gościa.
10. Gość zobowiązuje się do utrzymywania Apartamentu i jego otoczenia w stanie zastanym oraz do zachowania
zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 21:00 do 7:00, zasad
BHP oraz PPOŻ budynku.
11. Liczba osób zamieszkujących/przebywających w Apartamencie nie może być większa od podanej w trakcie
rezerwacji Apartamentu. Za niezgłoszenie odpowiedniej ilości osób w apartamencie będzie obowiązywać opłata
100 zł każdą dodatkową osobę.
12. Gość zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania obsługi obiektu o zgubieniu, utraceniu kluczy do
Apartamentu, karty wejściowej do budynku oraz pilota do Garażu, o ile takie zostały udostępnione oraz do
pokrycia kosztów dorobienia nowych kluczy lub wymiany zamków, karty wejściowej lub pilota.
13. Gość zobowiązuje się do przestrzegania całkowitego zakazu palenia w Apartamencie oraz w całym budynku.
Za złamanie zakazu Gość będzie obciążony kwotą 500 zł.
W przypadku kiedy załączą się czujniki dymu gość ponosi pełną odpowiedzialność za nieuzasadniony przyjazd
straży pożarnej zgodnie z rachunkiem wystawionym przez Straż Pożarną.
14. Gość zobowiązuje się do przestrzegania zasady, iż w Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz organizowania
wszelkiego rodzaju imprez, przyjęć okolicznościowych i zabaw towarzyskich, za złamanie zakazu obowiązuje kara
umowna w wysokości 500 zł
15. Gość zobowiązuje się do przestrzegania zasady, iż w Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz przebywania
zwierząt o masie powyżej 7 kg, zwierzęta do 7kg zgodnie z cennikiem podczas dokonywanej rezerwacji
16. Gość zobowiązuje się dbać o czystość w Apartamencie i zwrócić Apartament po okresie korzystania w stanie
uporządkowanym, tj. do odłożenia wszystkich elementów wyposażenia na swoje miejsce, w tym umycia naczyń
oraz odłożenia wszystkich śmieci w miejscu do tego przeznaczonym.
17. Gość oświadcza, że w przypadku wyrządzenia szkód powstałych podczas pobytu w Apartamencie zobowiązuje
się solidarnie wraz z pozostałymi osobami wynajmującymi Apartament do zapłaty odszkodowania w pełni
pokrywającego wartość poniesionych strat, kosztów naprawienia wyrządzonych szkód.
18. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez Gości w Apartamencie lub na tarasie
obiektu.
19. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń
ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terenie Apartamentu w okresie pobytu Gościa.
20. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane
z takimi zakłóceniami pobytu jak: prace budowlane lub wykończeniowe, jakie mogą być prowadzone na terenie
budynku lub w innych sąsiednich lokalach, przerwaniem z przyczyn niezależnych od Obiektu dostawy mediów
(m.in. prądu, wody, c.o., internet ), emisje hałasu z nieruchomości sąsiednich.
21. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usług dodatkowych (wycieczki, transfery z
lotniska, posiłki i inne), które Gość może nabyć za pośrednictwem Obiektu – wszelkie roszczenia należy kierować
bezpośrednio do ich organizatorów zewnętrznych.
22. Podstawę wyliczenia równowartości złotowych dla rezerwacji posiadających stawki w walucie EURO stanowi
ustalona cena dewizowa pomnożona przez kurs średni EURO wg obowiązującej tabeli kursów NBP z dnia
poprzedzającego dzień przyjazdu.
12. Zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827), Klientowi nie przysługuje prawo
odstąpienia od umowy po wykonaniu usługi.
13. Procedura składania i rozpatrywania reklamacji kierowanych do ApartamentyCzestochowa.Eu przez klientów
indywidualnych (konsumentów) znajduje się poniżej niniejszego regulaminu.

ApartamentyCzestochowa.Eu

Procedura rozpatrywania reklamacji skierowanych do ApartamentyCzestochowa.Eu przez klientów indywidualnych / konsumentów

Procedura rozpatrywania reklamacji skierowanych do ApartamentyCzestochowa.Eu przez klientów
indywidualnych / konsumentów
1. Usługi hotelarskie –Wynajem pokoi gościnnych Paweł Oczkowicz 42-217 Częstochowa ul. 3Maja 14/14A REGON:
852536940, NIP: 6371814378 używający nazwę handlową ApartamentyCzestochowa.Eu rozpatruje reklamacje
zgłoszone przez Klientów w sposób i w terminach określonych w niniejszej Procedurze, o ile łączący Klienta stosunek
prawny (np. rezerwacja, umowa), nie stanowi inaczej.
2. Na potrzeby niniejszej procedury za „Klienta” uważa się konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) korzystającego z usług świadczonych przez ApartamentyCzestochowa.Eu,
składającego Reklamację.
3. Na potrzeby niniejszej procedury za „Reklamację” uznaje się oświadczenie Klienta złożone w formie wiadomości
przesłanej pocztą elektroniczną (niezależnie od tytułu wiadomości) skierowanej do ApartamentyCzestochowa.Eu, które
dotyczy naruszenia praw Klienta powstałego w związku z korzystaniem z usług świadczonych w obiektach
ApartamentyCzestochowa.Eu Reklamacja winna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta, jak
również dane umożliwiające kontakt z Klientem oraz przedmiot Reklamacji (dokładny opis zastrzeżeń Klienta).
4. Reklamacje w przyjmowane są w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej:
pawel.oczkow@gmail.com lub apart4czestochowa@gmail.com
5. Klient powinien zgłosić Reklamację możliwie niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności
budzących zastrzeżenia, w celu rzetelnego i efektywnego rozpatrzenia Reklamacji.
6. ApartamentyCzestochowa.Eu po otrzymaniu Reklamacji podejmie działania mające na celu rozpatrzenie Reklamacji.
Upoważniony pracownik lub osobiście właściciel firmy świadczącej usługi ma prawo skontaktować się z Klientem w
przypadkach wymagających dokonania ustalenia stanu faktycznego z udziałem Klienta bądź uzyskania dodatkowych
informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia Reklamacji.
7. Reklamacje zwrotne są w formie wiadomości e-mail w odpowiedzi na tak przesłaną Reklamację.
8. Odpowiedź na Reklamację zawierać będzie: a) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter
podniesionych zarzutów, b) informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów
umowy bądź przepisów obowiązujących na terenie obiektu, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych
zarzutów, c) wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi.
9. Udzielenie odpowiedzi na Reklamację zgłoszoną przez Klienta powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie, nie
dłuższym jednak niż 14 dni od wpływu Reklamacji.
10. Decyzja o wypłaceniu Klientowi rekompensaty lub dokonaniu zwrotu środków musi zawsze uzyskać akceptację
właściciela firmy świadczącej usługi tj. Pawła Oczkowicz. Realizacja wypłaty roszczenia finansowego lub innej
rekompensaty na rzecz Klienta następuje niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni
11. Klient zachowuje prawo wystąpienia z powództwem dotyczącym Reklamacji do sądu powszechnego, stosownie do
obowiązujących przepisów prawa.


ApartamentyCzestochowa.Eu